Salgs- og leveringsbetingelser

 

www.classicpartspassion.se (”Webshoppen”) drives af Classic Parts Passion A/S, registreret i Danmark med CVR-nummer 40 02 70 92 (herefter “CPP”), som derfor er aftalepart på enhver bestilling fra kunden på førnævnte hjemmeside.

  

1. Anvendelse og gyldighed

1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer købt på Webshoppen og leveret af CPP i Danmark.

1.2 Præsentationen af produkter på Webshoppen indeholder alene en opfordring til kunden om at afgive en bestilling på Webshoppen. Når kunden afgiver en ordre, er det derfor alene et tilbud. Der er derfor ikke indgået en bindende aftale mellem CPP og kunden før kunden har lagt et produkt i kurven, gennemført bestilling og modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail.

 

2. Levering og priser

2.1 Priserne på Webshoppen er inkl. moms medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. For kunder med CVR-nummer i EU, er der adgang til priser uden moms.

2.2 Levering sker med kundens valg ud fra de muligheder CPP tilbyder af forsendelsesmetoder.

2.3 Ved levering til EØS-området indeholder priser angivet i Webshoppen moms, afgifter m.v., men ikke fragt som fremgår særskilt ved bestilling. Ved levering udenfor EØS tages forbehold for afgifter vedrørende import.

2.4 Levering sker ved overgivelse til fragtfirma, medmindre kunden er forbruger, hvorefter risikoen for varens hændelige undergang overgår efter gældende lovgivning.

 

3.  Mangler

3.1 CPP hæfter for mangler efter gældende lovgivning, hvilket er 24 måneders reklamationsret. Reklamation kan indgives via formularen på Webshoppen. I garantitilfælde er kunden efter eget valg berettiget til fremsættelse af et krav på udbedring (hvis muligt) eller levering af en fejlfri vare (omlevering). Såfremt den valgte måde for omlevering er forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger, begrænses kravet til den altid resterende måde for opfyldelse.

3.2 Kunden skal straks efter modtagelse af varerne, dog senest 8 hverdage og før ibrugtagning heraf undersøge varerne på en sådan måde, som behørig praksis herfor foreskriver.
Såfremt kunden konstaterer en synlig skade på pakken, skal der tages forbehold ved modtagelse og straks meddeles til CPP. Konstaterer kunden en ikke-synbar beskadigelse, skal dette meddeles CPP indenfor 5 hverdage efter levering.

3.3 CPP kan ikke på noget tidspunkt holdes ansvarlig for pønalerstatning, økonomiske tab, følgeskade, driftstab, tidstab eller andre indirekte tab, uagtet om de er opstået som følge af forsinkelse, levering af mangelfulde varer eller andet.

3.4 CPP kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for varens egnethed til den af køber tilsigtede brug heraf eller dens egnethed i forhold til et specifikt formål. Videre kan CPP ikke under nogen omstændigheder holdes ansvarlig for mangler ved varen, når dette er forårsaget af købers uhensigtsmæssige eller ukorrekte brug eller opbevaring.

3.5 Med undtagelse af det ovenfor angivne, påtager CPP sig intet ansvar for mangler, og køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder for eksempel hverken ophævelse eller erstatningskrav. Såfremt varen er modificeret, påtager CPP sig intet ansvar og enhver ret til reklamation fortabes.

 

4. Ejendomsforbehold

4.1 CPP har fuld ejendomsret til de leverede varer, og ejerskab heraf overgår først til kunden, når fuld og endelig betaling er foretaget.

 

5. Produktansvar

5.1 CPP er ansvarlig i henhold til gældende lov om produktansvar, dog med forbehold for de begrænsninger, der fremgår af nærværende pkt. 5.

5.2 CPP kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til produktionstab, driftstab, tidstab, pønalerstatning og følgeomkostninger forårsaget af en mangelfuld vare.

5.3 CPP har tegnet produktansvarsforsikring med dækning på DKK 10 mio., og erstatning er begrænset hertil.

 

6. Fortrydelsesret og returnering

6.1 Hvis kunden er forbruger, kan kunden fortryde købet i 14 dage. De 14 dage løber fra kundens modtagelse af varen. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, forlænges fristen til førstkommende hverdag.

6.2 Kunden må efter modtagelsen alene udpakke og anvende varen for at fastslå, varens art, egenskaber og den måde den fungerer på.

6.3 Kunden skal, via formularen på Webshoppen, give CPP meddelelse om fortrydelse og returnere varen, hvis kunden ønsker at fortryde.

6.4 Returnering skal ske til Classic Parts Passion A/S, Sct. Leonis Gade 5, 8800 Viborg, Danmark.

6.5 Kunden bærer omkostninger ved returnering, og skal sørge for, at pakken er forsvarligt indpakket. Når pakken er modtaget tilbagebetales købesummen.

6.6 Kunden kan miste retten til fortrydelse og tilbagebetaling, såfremt varen reelt har været brugt, varen er blevet beskadiget i kundens varetægt, varen er modificeret, varen er håndteret på anden måde end for at kunne fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på.

6.7 Såfremt kunden registrerer sig og opretter konto hos CPP, jf. pkt. 7, giver CPP ret til at fortryde og returnere varerne i 60 dage, forudsat varen ikke er håndteret på anden måde end for at kunne fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på.

 

7. Kundekonto

7.1 Aftale om registrering af konto indgås på ubestemt tid. Kunden kan til enhver tid og uden yderligere varsel opsige kontoen.

7.2 CPP kan opsige kontoen med to ugers varsel.

7.3 Opsigelse skal ske skriftligt via formularen på Webshopppen.

8. Persondata

8.1 For at kunne handle på Webshoppen, skal kunden som minimum oplyse, og giver samtidig sit samtykke til behandling og opbevaring af:

Navn
Adresse
E-mail
Telefonnummer

8.2 Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 10 år for at kunne opfylde garantivilkår, hvorefter oplysningerne slettes. Har du oprettet en konto hos CPP, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, medmindre CPP anmodes herom.

8.3 Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

8.4 Kunden har mulighed for indsigt i CPP-registrerede data om kunden, og kunden kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i loven om behandling af personoplysninger og henvendelse. Indsigelse i forbindelse hermed rettes til CPP via kontaktoplysninger i Webshoppen.

 

9. Lovvalg og værneting

9.1 Aftalen mellem CPP og kunden er undergivet dansk ret.

9.2 En eventuel tvist mellem CPP og kunden skal indgives til retten ved CPP’s hjemting, medmindre kunden er forbruger, hvorefter kunden kan indgive denne ved forbrugerens hjemting.

9.3 Dansk klage kan endvidere indgives til Konkurrence og Forbrugerstyrelsen via www.forbrug.dk.

9.4 Såfremt kunden har bopæl i EU kan en klage endvidere indgives til EU Kommissionen på http://ec.europa.eu/odr.

 

10. Betaling

10.1 Når du har valgt kreditkort som betalingsmetode, skal du klikke på "køb". Herefter omdirigeres du til en sikker side, hvor du kan vælge din kreditkorttype. Endelig skal du indtaste de korrekte kortoplysninger og bekræfte betalingen. Beløbet hæves fra dit betalingskort, når din ordre sendes fra vores lager.