YRKE

ANVÄNDNING AV LEVERANSVILLKORNA
Följande leveransvillkor gäller för alla avtal som ingåtts mellan säljaren och köparen och anses ha kommit överens med säljarens leverans av orderbekräftelse till köparen.

LEVERANSAVTAL
Ett bindande avtal mellan säljaren och köparen existerar endast när köparen har fått orderbekräftelse eller om säljarens leverans enligt avtalet äger rum. Om köparen vill åberopa en avvikelse mellan beställningen och orderbekräftelsen, måste han lämna sina invändningar skriftligen och omedelbart. Säljaren är inte skyldig att leverera andra delar och / eller tjänster än som föreskrivs i orderbekräftelsen, såvida inte ett separat avtal nås mellan parterna.

SÖKNUMMER SÖK
Classic Parts Passion använder ett avancerat uppslagssystem för att hitta rätt bilmodell via en registreringsskylt. Men eftersom de data vi kan hämta från det danska motorregistret inte alltid är fullständiga, kan vissa fall uppstå där systemet inte träffar ordentligt. Det är därför viktigt att du kontrollerar informationen om artiklarna innan du beställer och jämför visuellt objektet med den ursprungliga artikeln innan du börjar monteringen.

LEVERANS OCH FRAKTKOSTNADER

Leveranstiden används efter säljarens bästa skönsmässiga bedömning, men är inte relaterad. Förseningar från säljarens sida motiverar inte köparen för annullering av beställningen eller för kompensation, såvida inte leveransen är försenad i mer än tre veckor efter leveranstiden som anges i orderbekräftelsen, leverans som görs inom denna period i alla avseenden beaktas i rätt tid.

Leveransen kan avbrytas så länge köparen inte betalar någon skyldighet gentemot säljaren, oavsett om överträdelsen avser den eller tidigare leveranser. Om det av någon anledning är tveksamt om köparens betalningsförmåga vid betalningstillfället har säljaren rätt att vägra leverans tills köparen har ställt en lämplig säkerhet för säljaren för betalning.
Om leveransen försenas på grund av köparens omständigheter är köparen skyldig att betala vid den överenskomna betalningstiden, precis som köparen åtar sig att betala säljarens lagringskostnader enligt säljarens beräkning och till de priser som säljaren fastställer för lagring.

Säljaren har rätt att delvis leverera, såvida inte annat uttryckligen överenskommits. Leverans i enlighet med avtalet sker AB FABRIK (EX WORKS), så att köparen bär risken för tillfälliga händelser efter leveransdatum, såvida inte annat avtalats. Köparen kommer att ta hand om försäkring av varorna efter leverans om inte annat avtalats. Om säljaren åtar sig leverans på något annat sätt än angivet ovan, måste det erbjudna priset höjas med säljarens fraktkostnader och eventuella försäkringskostnader relaterade till leveransen avser.

Säljaren påtar sig inget ansvar för att inte säljarens skyldigheter enligt anbud eller accepterade beställningar till följd av force majeure, såsom krig, upplopp, civil oro, statlig ingripande eller ingripande av lokala myndigheter, brand, strejk, lockout, har löpt ut importförbud eller något annat skäl utanför säljarens kontroll och som kan försena eller hindra tillverkningen och leveransen av varorna. Om en defekt eller snabb leverans tillfälligt ändras under en eller flera av ovanstående omständigheter, skjutas leveranstiden ut för en period som motsvarar hinderets varaktighet och den sålunda utskjutna leveranstiden anses vara aktuell i alla avseenden. Men om leveransbarriären kan förväntas kvarstå i mer än två månader, måste köparen emellertid ha rätt att avbryta de beställningar och avtal som ingåtts, utan att detta betraktas som ett brott.

Det är säljarens ansvar att, om säljaren överväger att åberopa någon av de ovannämnda leveranshindren, utan dröjsmål informera köparen om händelsens inträde och det troliga datumet för hinderets slut.

VID MOTTAGANDE

Vid mottagandet av dina varor är det viktigt att du kontrollerar att alla varor i förhållande till fraktsedel / faktura har mottagits och att alla är i intakt skick och inte har lidit några besvär under transporten.

Vi uppmanar dig starkt att:
1. att om en sak saknas i förhållande till din faktura / leveransanmälan, kontakta oss inom fem arbetsdagar, eftersom detta kommer att göra det lättare för oss att spåra tillbaka vad som hände under behandlingen / packningen av ditt föremål och därigenom ge dig framgång i defekten och skicka den saknade artikeln till dig.
2. att vid transportskador annonseras varor inom högst fem arbetsdagar. Detta underlättar din bevisbörda för att skadorna inträffade under transporten till dig och därför var närvarande vid leveransen.

Om din produkt har kosmetiska skador rekommenderar vi att du inte använder den förrän du kontaktar Classic Parts Passion. Om föremålet har använts kan du som kund ha svårt att bevisa skadan.

Meddelande om skadade varor görs via mail via klageformuläret, som du hittar her.

ANSVAR FÖR BRISTER

Om brister hittas av den levererade med avseende på konstruktion, tillverkning eller material, åtar sig säljaren och säljaren har rätt att avhjälpa dessa om bristerna kan läggas till säljaren.

Så fort köparen hittar felet måste köparen lämna ett skriftligt klagomål om detta och göra leveransen tillgänglig för säljaren för att korrigera bristen. Om felet är av sådan art att reparationen inte kan utföras på installationsplatsen, måste köparen returnera de defekta delarna till säljaren för reparation / utbyte av delarna.

Transport av felaktiga delar mellan säljaren och köparen sker på köparens bekostnad och risk. Felaktiga delar som byts ut förblir säljarens egendom.

Om säljaren inte uppfyller köparens begäran om rättelse inom rimlig tid förlorar säljaren rätten att avhjälpa bristen.

Köparen har då rätt att få felet rättat och / eller kräva ersättning från säljaren samt eventuellt säga upp avtalet i enlighet med reglerna i Köpenhamns lag. Säljarens ansvar inkluderar inte defekter som framgår av material som levererats av köparen eller brister i någon konstruktion som begärs av köparen.

Säljarens ansvar täcker endast brister som uppstår enligt villkoren i avtalet och vid korrekt användning av produkten. Ansvaret inkluderar inte brister och brister orsakade av felaktigt underhåll eller felaktig installation av köparen eller strukturella förändringar som gjorts av köparen utan säljarens samtycke eller fel i en reparation eller liknande som utförs av köparen.

Efter att risken för leveransen har gått till köparen har säljaren inget ansvar för andra defekter än de som anges i denna punkt.

Detta gäller alla förluster som bristerna kan orsaka, t.ex. rörelseförluster, förlorade intäkter, förlorade vinster eller andra indirekta förluster som kan föreställas. Säljarens ansvar gäller endast för defekter som uppträder inom 2 år efter det att leveransen meddelades vara klar för leverans.

Om leveransen används mer intensivt än överenskommits eller tillhandahålls vid avtalets ingående, förkortas bristperioden i enlighet därmed.

TESTMONTERING
Vi rekommenderar alltid att göra en komplett provmontering av delar beställda från Classic Parts Passion, eftersom det i vissa fall kan vara nödvändigt att anpassa delarna. Särskilt när vi pratar om delar till klassiska bilar. Eventuella klagomål måste tas innan du målar de mottagna delarna. Classic Parts Passion täcker inte färgkostnader etc.

BETALNING

Vi får följande kort: Dankort, VisaDankort, Visa, VisaEektron & Mastercard.
I enlighet med gällande betalningskortsregler på Internet dras inte pengarna från ditt konto förrän vi skickar paketet från oss.

Kredit / konto: Företagskunder med ett giltigt CVR-nummer kan tilldelas ett kreditkonto, vanligtvis aktuell månad. +10 dagar. Kontakta oss för att höra mer om detta.

Fakturan betalas kontant vid leverans, om inte annat avtalas skriftligen. Den levererade återstår säljarens egendom tills köpeskillingen och eventuella andra förmåner, inklusive ränta och eventuella kostnader, har betalats helt.
Av detta följer att säljaren har rätt att vid återbetalning ta tillbaka det sålda enligt kreditköpslagen och / eller kräva ersättning för den lidande förlusten.

Vi levererar alltid varorna där vi reserverar ägandet, även i de fall det inte klart anges. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om dessa villkor.
Om köparen inte betalar i rätt tid, har säljaren rätt att från förfallodagen beräkna den räntesats som motsvarar den räntesats som fastställts när som helst av säljaren, p. 2% per månad.

BESKRIVNINGAR OCH RITNINGAR, ETC. 
Illustrationer, försäljningskapacitet, dimensioner, mått, priser och tekniska data som nämns i säljarens försäljningsmaterial är ungefärliga och endast bindande, om avtalet uttryckligen hänvisar till dem. Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i utförandet etc. utan förvarning.

LÄMNA TILLBAKA
Levererade varor kommer inte att returneras om inte ett separat avtal har ingåtts skriftligen.
För alla returnerade varor måste en fakturakopia eller liknande inkluderas, annars kommer inte artikeln att krediteras.
Betalning av eventuella fordringar görs genom att kontakta vår bokföring, med information om kundens kontonummer och kreditkortsnummer.

KLAGOMÅL
Du kan hitta våra villkor för företagsklagomål genom att klicka på her.

TVISTER
Tvistar av något slag avgörs hos säljarens hem, som är domstolen i Viborg, Danmark, eller, i händelse av att tvisten är föremål för nationell domstol, Vestre Landsret. Köparen är således också skyldig att stämma vid säljarens hem. Tvister av alla slag måste lösas på grundval av dansk lag.

PRODUKTÄNDRINGAR
Säljaren förbehåller sig rätten att genomföra kontinuerliga produkt- och designförändringar i förhållande till det levererade ritmaterialet etc. om den sålda produkten uppfyller de överenskomna standarderna etc., så att ändringar inte leder till någon ändrad funktionalitet eller annan nackdel för köparen.

KÖPARENS TJÄNSTER
Om inte annat avtalas skriftligen, inkluderar leveransen endast den produkt som utvecklats av säljarens företag. Säljaren har således ingenting med montering av produkten att göra, såvida inte ytterligare avtal har ingåtts.

FÖLJDSKADOR
För följdskador orsakade av den sålda produkten har köparen en egenandel på 4000,00 DKK. Dessutom är säljaren inte ansvarig för skador på föremål avsedda för kommersiellt bruk (affärsskada). Säljaren är dessutom ensam ansvarig (produktansvar) i den mån det följer av obligatoriska lagar.

ATE
CPP
FAG
Gti
HJS
INA
JWL
LUK
OJD
SSI
TMI
TRW
Ram
Ram
Ram