LEVERANS

YRKE

ANVÄNDNING AV LEVERANSVILLKORNA
Följande leveransvillkor gäller för alla avtal som ingåtts mellan säljaren och köparen och anses ha kommit överens med säljarens leverans av orderbekräftelse till köparen.

LEVERANSAVTAL
Ett bindande avtal mellan säljaren och köparen existerar endast när köparen har fått orderbekräftelse eller om säljarens leverans enligt avtalet äger rum. Om köparen vill åberopa en avvikelse mellan beställningen och orderbekräftelsen, måste han lämna sina invändningar skriftligen och omedelbart. Säljaren är inte skyldig att leverera andra delar och / eller tjänster än som föreskrivs i orderbekräftelsen, såvida inte ett separat avtal nås mellan parterna.

LEVERANS OCH FRAKTKOSTNADER

Leveranstiden används efter säljarens bästa skönsmässiga bedömning, men är inte relaterad. Förseningar från säljarens sida motiverar inte köparen för annullering av beställningen eller för kompensation, såvida inte leveransen är försenad i mer än tre veckor efter leveranstiden som anges i orderbekräftelsen, leverans som görs inom denna period i alla avseenden beaktas i rätt tid.

Leveransen kan avbrytas så länge köparen inte betalar någon skyldighet gentemot säljaren, oavsett om överträdelsen avser den eller tidigare leveranser. Om det av någon anledning är tveksamt om köparens betalningsförmåga vid betalningstillfället har säljaren rätt att vägra leverans tills köparen har ställt en lämplig säkerhet för säljaren för betalning.
Om leveransen försenas på grund av köparens omständigheter är köparen skyldig att betala vid den överenskomna betalningstiden, precis som köparen åtar sig att betala säljarens lagringskostnader enligt säljarens beräkning och till de priser som säljaren fastställer för lagring.

Säljaren har rätt att delvis leverera, såvida inte annat uttryckligen överenskommits. Leverans i enlighet med avtalet sker AB FABRIK (EX WORKS), så att köparen bär risken för tillfälliga händelser efter leveransdatum, såvida inte annat avtalats. Köparen kommer att ta hand om försäkring av varorna efter leverans om inte annat avtalats. Om säljaren åtar sig leverans på något annat sätt än angivet ovan, måste det erbjudna priset höjas med säljarens fraktkostnader och eventuella försäkringskostnader relaterade till leveransen avser.

Säljaren påtar sig inget ansvar för att inte säljarens skyldigheter enligt anbud eller accepterade beställningar till följd av force majeure, såsom krig, upplopp, civil oro, statlig ingripande eller ingripande av lokala myndigheter, brand, strejk, lockout, har löpt ut importförbud eller något annat skäl utanför säljarens kontroll och som kan försena eller hindra tillverkningen och leveransen av varorna. Om en defekt eller snabb leverans tillfälligt ändras under en eller flera av ovanstående omständigheter, skjutas leveranstiden ut för en period som motsvarar hinderets varaktighet och den sålunda utskjutna leveranstiden anses vara aktuell i alla avseenden. Men om leveransbarriären kan förväntas kvarstå i mer än två månader, måste köparen emellertid ha rätt att avbryta de beställningar och avtal som ingåtts, utan att detta betraktas som ett brott.

Det är säljarens ansvar att, om säljaren överväger att åberopa någon av de ovannämnda leveranshindren, utan dröjsmål informera köparen om händelsens inträde och det troliga datumet för hinderets slut.

ANSVAR FÖR FEL

Om brister hittas av den levererade med avseende på konstruktion, tillverkning eller material, åtar sig säljaren och säljaren har rätt att avhjälpa dessa om bristerna kan läggas till säljaren.

Så fort köparen hittar felet måste köparen lämna ett skriftligt klagomål om detta och göra leveransen tillgänglig för säljaren för att korrigera bristen. Om felet är av sådan art att reparationen inte kan utföras på installationsplatsen, måste köparen returnera de defekta delarna till säljaren för reparation / utbyte av delarna.

Transport av felaktiga delar mellan säljaren och köparen sker på köparens bekostnad och risk. Felaktiga delar som byts ut förblir säljarens egendom.

Om säljaren inte uppfyller köparens begäran om rättelse inom rimlig tid förlorar säljaren rätten att avhjälpa bristen.

Köparen har då rätt att få felet rättat och / eller kräva ersättning från säljaren samt eventuellt säga upp avtalet i enlighet med reglerna i Köpenhamns lag. Säljarens ansvar inkluderar inte defekter som framgår av material som levererats av köparen eller brister i någon konstruktion som begärs av köparen.

Säljarens ansvar täcker endast brister som uppstår enligt villkoren i avtalet och vid korrekt användning av produkten. Garantin inkluderar inte defekter och brister orsakade av felaktigt underhåll eller felaktig installation av köparen eller strukturella förändringar som gjorts av köparen utan säljarens samtycke eller fel i en reparation eller liknande utförd av köparen.

Efter att risken för leveransen har gått till köparen har säljaren inget ansvar för andra defekter än de som anges i denna punkt.

Detta gäller alla förluster som bristerna kan orsaka, t.ex. rörelseförluster, förlorade intäkter, förlorade vinster eller andra indirekta förluster som kan föreställas. Säljarens ansvar gäller endast för defekter som uppträder inom 2 år efter det att leveransen meddelades vara klar för leverans.

Om leveransen används mer intensivt än överenskommits eller tillhandahålls vid avtalets ingående, förkortas bristperioden i enlighet därmed.

PRIVAT

PÅ MOTTAGANDE

När du får dina varor är det viktigt att du kontrollerar att varorna är i intakt skick och inte har lidit några skador under transporten.

Vi uppmanar starkt att inom transportskador annonseras inom högst fem arbetsdagar. Detta underlättar din bevisbörda för att skadorna inträffade under transporten till dig och därför var närvarande vid leveransen.

Om din produkt har kosmetisk skada rekommenderar vi att du inte använder den förrän du har kontaktat Classicpartspassion.se. Om föremålet har använts kan du som kund ha svårt att bevisa skadan.

Meddelande om skadade varor görs via mail via klageformuläret, som du hittar her.

ATE
CPP
FAG
Gti
HJS
INA
JWL
LUK
OJD
SSI
TMI
TRW
Ram
Ram
Ram